V souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních vzniklo na naší škole školní poradenské pracoviště.

ČLENY ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ /ŠPP/ JSOU:

Mgr. Martin GAZDÍK, výchovný poradce

Mgr. Silvie Endlicherová , školní metodička prevence

Mgr. Magdaléna HEBELKOVÁ, školní psycholožka

Mgr. Romana TOMÁŠKOVÁ, speciální pedagog

SLUŽBY ŠPP

Účelem školního poradenského pracoviště je poskytování poradenských služeb ve škole žákům a jejich rodičům/zákonným zástupcům.

Poskytování poradenských služeb je pro žáky a jejich zákonné zástupce bezplatné.

ŠPP spolupracuje kromě žáků a jejich zákonných zástupců také s třídními učiteli a dalšími pedagogy školy. ŠPP zajišťuje také koordinaci a spolupráci s dalšími školskými zařízeními /např. pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem/ a dalšími odborníky a institucemi.

PORADENSKÉ SLUŽBY ŠPP SE VZTAHUJÍ K NÁSLEDUJÍCÍM OBLASTEM:

  • podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami,
  • podpora žáků s výchovnými problémy,
  • podpora žáků se vzdělávacími obtížemi,
  • podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
  • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
  • spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci žáků,
  • metodická podpora pedagogů,
  • prevence rizikového chování,
  • tvorba, realizace a zajišťování preventivních programů,
  • kariérové poradenství.

Důležité dokumenty a odkazy