Školní řád pro školní rok 2020/2021 – školní řád 2018   

Dodatek č. 1 k Školnímu řádu – Hygienická opatření školy

Dodatek č. 2 – Pravidla distanční výuky

Dodatek č. 3. – Pravidla hodnocení distanční výuky

obsah:

  • Úvod
  • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve
   škole
  • Provoz a vnitřní režim školy
  • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním
  • Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
  • Pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání
  • Pravidla pro udělování výchovných a kázeňských opatření
  • Platnost dokumentu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – obsah:

  • Obecné zásady
  • Způsoby hodnocení
   • Stupně hodnocení a klasifikace
  • Kritéria hodnocení
   • Kritéria tvorby referátu
  • Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
  • Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
  • Klasifikace žáka – obecné zásady
  • Celkové hodnocení žáka – obecné zásady
  • Postup do vyššího ročníku
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
   • Hodnocení žáků s vývojovými poruchami učení
  • Výchovná opatření
  • Opravné zkoušky
  • Závěrečná ustanovení

Upravená pravidla pro hodnocení v druhém pololetí 2019_2020

 

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _