Školní rok 2017/2018

Projektový den Bezpečnost a ochrana zdraví

V pátek 27. 4. se na naší škole konal projektový den pod názvem Bezpečnost a ochrana zdraví. Jeho cílem byla prevence úrazovosti. Probíhal na 1. i 2. stupni pod vedením školních metodiků prevence paní učitelky Mgr. A. Vyhnánkové a Mgr. I. Pohlové.  Mladší žáci se seznámili s nejčastějšími úrazy a měli možnost si prakticky vyzkoušet první pomoc pod vedením lékařky z Českého červeného kříže. V průběhu dne žáci plnili různé úkoly a kvízy. Na závěr ve skupinách vytvořili plakát s tematikou Bezpečnost a ochrana zdraví. Nejlepší tři práce byly odměněny drobnou sladkostí. Starší žáci byli rozděleni do deseti skupin napříč jednotlivými ročníky. V první hodině si se svými vedoucími skupin vyzkoušeli, jak se chovat a jednat v případě úrazu, zopakovali si základy první pomoci a důležitá telefonní čísla. Dozvěděli se některé zajímavé informace týkající se statistiky školních úrazů. Např. že nejrizikovějším dnem je úterý, nejúrazovějším předmětem tělesná výchova a nejrizikovějším časem doba od deseti do dvanácti hodin dopoledne a nejkritičtějším měsícem bývá z hlediska úrazů listopad a leden. I pro ně v tělocvičně školy byla připravena odborná přednáška s praktickými úkoly. Mnozí zjistili, že masáž srdce vyžaduje dobrou fyzickou kondici a včasná první pomoc, rychlé jednání může kamarádovi zachránit život. Ve skupinách žáci měli za úkol vytvořit plakát, který by upozorňoval na případné nebezpečí, možnost úrazu ve školním prostředí. V závěru projektového dne si všichni mohli prohlédnout vytvořená díla v tělocvičně školy a svým hlasem rozhodnout o vítězích. Tvůrcům tří nejzdařilejších plakátů právem náležela sladká odměna a potlesk hodnotícího publika. Vystavené plakáty žáků si každý bude moci prohlédnout v přízemí ve vstupní hale školy.

Vánoční projektový den

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 byl pro žáky připraven projektový den s vánoční tématikou. Žáci druhého stupně si pod vedením svých učitelů připravili pro své menší spolužáky z prvního stupně a šestých tříd vánoční dílničky. Děti tak mohly vyrábět vánoční přáníčka, vánoční hvězdy, novoroční přání, vytvořit si vánoční obrázek na počítači, nazdobit malý vánoční stromeček nebo si v dílnách vyrobit vánoční ozdobu. Pro bystré žáky byly připraveny i deskové hry nebo kvízy s vánoční tématikou. Na závěr celého dne byl pro žáky připraven  krátký program na dolanské farnosti a v kostele. Žáci prvního stupně měli možnost shlédnout vánoční příběh, který jim přiblížil křesťanský význam vánočních svátků, ti starší si pak společně zazpívali koledy v místním kostele. Speciální program měli žáci IV. A a V. A třídy, kteří si připravili pěkný předvánoční program pro obyvatele DPS Véska. Všem, kteří se na dnešní organizaci podíleli náleží velké poděkování za to, jak pěknou předvánoční atmosféru se nám podařilo navodit. Páteční den pak bude patřit vánočním besídkám ve třídách a společnému zpívání žáků prvního stupně ve vestibulu školy.

Naši slavní sportovci

Poslední den před podzimními prázdninami byl pro žáky připraven projektový den s názvem Naši slavní sportovci.Na prvním stupni se žáci rozdělili do třech skupin a mohli si vyzkoušet sportovní zdatnosti v disciplínách olympijského víceboje v tělocvičně školy, pro druhou skupinu byla připravena beseda s českým olympionikem a třetí skupina žáků měla připravena program o olympijských hrách na interaktivních tabulích. Po 45 minutách se vždy žáci prostřídali tak, aby se každý z nich mohl se vším dokonale seznámit .Podpořit děti v jejich zájmu o sport a povyprávět si s nimi přišel veslař pan Pavel Konvička, trojnásobný účastník olympijských her v Mnichově, Montrealu a Moskvě. Na interaktivních tabulích mohly děti sledovat ceremoniály při předávání medailí, seznámit se s pěti nejúspěšnějšími sportovci ČR, s různými sportovními příběhy o úsilí, snaze a spolupráci. K dispozici jim také byly i knihy a encyklopedie ze sportovního prostředí.Ukázky svého sportovního umění s přímou videodokumentací ze závodů přišel dětem předvést pan Petr Trnka, závodník mistrovství Evropy v závodech do vrchu a v tělocvičně si žáci vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost, obratnost a výdrž při plnění odznaku olympijského víceboje. Na závěr pak zhodnotili průběh celého dopoledne, svěřili se se svými sportovními zkušenostmi a dovednostmi a povídali si o otázkách k danému tématu. Na II. stupni byli žáci rozděleni do deseti skupin napříč ročníky. První část dne byla zaměřena teoreticky, kde se žáci seznámili s Olympijskými hrami a našimi nejslavnějšími sportovci z historie a současnosti. Druhá část byla zaměřená prakticky, kdy si měly jednotlivé skupiny vymyslet: název země, vyrobit vlajku a malé vlaječky na povzbuzování, složit a natrénovat pokřik, rozdělit se na jednotlivé soutěžní disciplíny olympijských her. V závěrečné části se žáci shromáždili v tělocvičně, kde proběhlo slavnostní zahájení olympijských her, žáci soutěžili v pěti disciplínách: Hod vlaštovkou, Slepý slalom, Olympijský kvíz, Jízda na žíněnce a Ping-pong dribbling. Nejlepší účastníci byli na stupních vítězů odměněni patřičnou medailí. Nakonec proběhlo závěrečné vyhlášení celkového vítěze a všichni účastníci byli odměněni sladkou odměnou. Projektový den se vydařil, byl kladně hodnocen a nesl se v duchu Olympijských her a ideí.

Školní rok 2016/2017

V průběhu školního roku se celá škola zapojila do přípravy a realizace 3 projektových dnů:

  • Bramborování a Tvůrčí psaní                 25. 10. 2016
  • Projektový den deskových her                22. 12. 2016
  • Historie dolanské školy                            11. 4. 2017

Historie dolanské školy – 11. 4. 2017

Při příležitosti výročí 300 let od první zmínky o dolanském učiteli proběhl 11.dubna na naší škole projektový den s názvem Historie dolanské školy. Žáci tak měli možnost dozvědět se spoustu zajímavých informací o historii dolanského školství. Žáci prvního stupně se v uplynulém týdnu zúčasnili zajímavé exkurze v Muzeu Komenského v Přerově, kde se seznámili s historií českého školství. Toto své bádání završili výrobou plakátů, výtvarných prací na téma proměny budovy školy v Dolanech, osobnosti naší školy. Vyzkoušeli si také psaní husím brkem a učili si v dobovém oblečení. Žáci druhého stupně zpracovali témata o historii naší školy na plakátech a s výsledky svého bádání se pak navzájem seznámili v tělocvičně školy při závěrečném zhodnocení. Veškeré výstupy z projektového dne budou využity při Slavnostním setkání absolventů v měsíci září.

fotografie najdete zde

Projektový den deskových her

 

Bramborování a Tvůrčí psaní – 25. 10. 2016

V úterý 25.10. proběhl na naší škole projektový den s názvem Bramborování (I. stupeň) a Tvůrčí psaní (II.stupeň). Na prvním stupni si každá třída se svým vyučujícím připravila zajímavý program. Nejstarší žáci si přinesli brambory, aby je v kuchyňce proměnili na výtečné bramboráky, hranolky, americké brambory, bramborovou polévku a bramborový guláš. Jiné třídy vyráběly z brambor, špejlí a nejrůznějších přírodnin housenky, ježečky, panduláčky a obrovské stavby. Soutěžilo se o největší, nejmenší a nejpodivnější brambor. Žáci se naučili získávat škrob z brambor a dozvěděli se i o jeho využití. Shlédli zajímavá videa o bramborech jako důležité plodině, o výrobě hranolek a lupínků. Vyplnili si bramborové kvízy. Někteří si z domova přinesli vynikající výrobky z brambor. Např. bramboráky, bramborové šulánky, muffiny, lívance, gratinované brambory. Děti si z dnešního dne odnášeli nové zážitky, zkušenosti, recepty a někteří i plná bříška. Na závěr jsme si pochutnali na bramborové kaši s řízkem ve školní jídelně. Na II. stupni se žáci rozdělili do několika skupin (napříč ročníky) a pod vedením učitelů se pustili do výroby vlastního časopisu. Některé příspěvky si přinesli připravené z domu, jiné pak psali v průběhu dopoledne. Vznikaly tak časopisy s různým tematickým zaměřením – od sportovních přes přírodovědné či zeměpisné až po gastronomické. Žáci rovněž uspořádali několik anket, v nichž se dotazovali svých učitelů, jak tráví volný čas nebo jaké je jejich oblíbené jídlo. Výsledkem práce tak byly velice pěkné časopisy, které budou k nahlédnutí všem v žákovské knihovně.

Projektový den Bramborování – fotogalerie zde

Projektový den Tvůrčí psaní – fotogalerie zde

 

Školní rok 2015/2016

V tomto školním roce jsme realizovali tři projektové dny:

Listopad – I. stupeň – Halloween, II. stupeň – Víme, co jíme

Březen – Velikonce – tradice a zvyky

Květen – Škola hledá talent

Školní rok 2014/2015

Projektový den finanční gramotnost – 30. 5. 2015 

Dne 30. 4. 2015 se naší škole uskutečnil projektový den na téma Finanční gramotnost. Žáci tak měli možnost seznámit se s touto oblastí, která má v životě nás často zásadní význam. Na I. stupni si třídní učitelé zvolili program se svojí třídou, na II. stupni se žáci rozdělili podle losu do skupin a bylo pro ně připraveno několik stanovišť s různými tématy z oblasti světa financí. Za celou organizaci si zaslouží velké poděkování paní Mgr. M. Medková a paní zástupkyně Mgr. J. Horáková, které byly hlavními organizátory celého dne.

no images were found

 všechny fotografie nejdete zde

 

Projektový den Finanční gramotnost, který se uskutečnil 30. 4. 2015, začal nakupováním na „losím“ jarmarku, který se u nás ve třídě koná zhruba co druhý měsíc. Děti, které vykonají v hodinách aktivitu navíc, si berou kartičku s obrázkem losa, která má hodnotu jedné koruny. Za kartičky si pak mohou nakoupit všelijaké drobnosti s odlišnou hodnotou. Po jarmarku následovala hra „Jak dědeček měnil, až vyměnil“, kdy měly děti za úkol směnit mezi sebou kartičky s obrázky tak, aby nakonec měly 1 cukr, 1 mouku, 1 mléko a 1 med. Děti byly velice šikovné! Na interaktivní tabuli jsme si ukázali ochranné prvky bankovek a následně děti ve skupinkách přiřazovaly k sobě kartičky, na kterých byla napsána hodnota bankovky, její osobnost a čím se osobnost proslavila. Následovala ukázka cizích měn, jež si děti donesly a vyrážení těchto mincí na papír. Dále jsme si vysvětlili, co je to kurz a děti správně odhadly nynější kurz eura. Na závěr si vypočítaly, kolik činí celková hodnota našich bankovek a mincí po jednom kusu. Věděli byste? Během celého projektu nás provázely pětiminutové ukázky různých oblastí finanční gramotnosti a plnění kvízů. Jako odměnu děti získaly papírový dětský peníz
Za 4.B p. uč. Mgr. A. Zaoralová
Správná odpověď: celková hodnota českých peněz je 8888 Kč.

no images were found

 všechny fotky najdete zde

Projektový den Vánoční tradice a zvyky – 19. 12. 2014

Poslední den před prázdninami zakončili naši žáci Vánočním projektovým dnem. Na prvním stupni si paní učitelky s dětmi vyprávěly o vánočních zvycích a připravily si malou třídní vánoční besídku. Celý den pak zakončili společným zpěvem vánočních koled ve vestibulu školy. Žáci na druhém stupni si připravili scénky na téma vánoční zvyky v cizích zemích a během společné části v tělocvičně pak ostatním předvedli formou scének, co zajímavého se dozvěděli o zvycích v zemích jako je USA, Čína, Rusko, Španělsko nebo Filipíny. Celý předvánoční den jsme pak zakončili v jídelně, kde byl pro žáky připraven vánoční oběd – řízek s bramborovým salátem.

no images were found

všechny fotky najdete zde

Projektový den Zdravý životní styl – 30. a 31. 10. 2014

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 proběhl na II. stupni projektový den na téma Zdravý životní styl.  Učitelé si pro žáky připravili několik stanovišť, na kterých se žáci mohli dozvědět spoustu užitečných informací z oblasti zdraví. Celý den začal rozhlasovým hlášním dívek ze VII. třídy, které své spolužáky seznámili s tím, co vše patří do zdravého životního stylu. Dále se žáci seznámili se základy zdravé výživy a s veganskými jídly, které mohli i ochutnat. Trénovali a učili se zásady první pomoci, měřili si svůj BMI a rovněž krevní tlak a ve chvilce volna se mohli odreagovat na školní střelnici. Následující den pak žáci nově nabyté poznatky přenesli na plakáty.

Dne 31. října se žáci prvního stupně v rámci projektového dne ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL mohli dozvědět spoustu nových informací. Den byl rozdělen do čtyř tématických bloků. Žáci postupně navštívili všechna stanoviště, kde se dozvěděli o tom, jak důležité je vybírat si vhodnou a pestrou stravu. Seznámili se s alternativními způsoby stravování. Samozřejmostí správného životního stylu je také vhodný pohyb a sport. Proto si děti během dne v tělocvičně pořádně rozhýbaly tělo a okysličily mozek, aby mohly vstřebat ještě také informace o tom, jak důležitá je prevence sociálně patologických jevů.
Pomocí situačních scének, které zahrály samy učitelky, se děti mohly naučit, jak správně reagovat na nabídnutý alkohol, cigarety či jiné omamné látky. Také bylo dětem připomenuto, jak důležitá je řádná péče o své zuby.

Práce žáků z projektového dne :

no images were found

ostatní fotky zde

 

Vešekré fotky z proběhlé akce najdete zde  

no images were found

 

Další projektové dny: Vánoční tradice(prosinec) , Finanční gramotnost (duben)

 

 

Školní rok 2013/2014

Projektový den Dopravní výchova – 2. 5. 2014

V pátek 2.5. 2014 proběhl na naší škole projektový den Dopravní výchova, v rámci kterého si žáci procvičili znalosti z dopravní výchovy a měli možnost si i ověřit své jezdecké dovednosti při zdolávání překážkové trati na koloběžkách a to v následujících disciplínách: slalom mezi kuželky, stopka, osmička, úzké prkno a průjezd brankou. V teoretické části vyplňovali pracovní listy, poznávali dopravní značky a měli možnost shlédnout i výukové filmy. Na druhém stupni měl den název:„Dopravní výchova – aneb bezpečná cesta do školy a ze školy“. Cílem tohoto dne bylo, aby si žáci uvědomili, v kterých místech v okolí školy hrozí nebezpečí od silniční dopravy a navrhnout možná opatření, která by zvýšila bezpečnost dětí v okolí školy.V průběhu týdne před vlastním projektovým dnem probíhalo měření rychlosti projíždějících aut kolem školy, v pátek jsme pokračovali měřením hustoty provozu a vytyčením rizikových míst v okolí školy.K tématu proběhla zajímavá beseda se šternberským městským strážníkem, který se s dětmi podělil o spoustu informací a zkušeností o bezpečnosti dětí v souvislosti se silničním provozem. Honza Kaňkovský ( žák 9.B ) si připravil krátký cyklistický program o povinné výbavě kola a bezpečnostních prvcích. Zdravotní kroužek obohatil program aktivitou o poskytnutí první pomoci a krátkým testem na ověření znalostí.Na závěr nás žáci jednotlivých tříd seznámili s výsledky měření rychlostí a hustoty provozu. Představili nám své dopravní mapy okolí školy s vyznačenými rizikovými místy i s návrhy možných řešení.

Všechny fotky z projektového dne najdete zde a zde

 

Zimní olympijské hry – 13. a 14. 2. 2014

Ve čtvrtek 13. 2. 2014 se i žáci druhého stupně naší školy zapojili do olympijského zápolení v zimních sportech. Učitelé pod vedením p. Gazdíka si pro ně připravili projektový den Zimní olympijské hry. Během týdne se žáci ve vyučovacích hodinách seznámili s historií olympijských her a s myšlenkami olympionismu. Vytvářeli krátké prezentace o našich olympijských vítězích a připravovali si vlajky na dnešní slavnostní zahájení. Sníh nám bohužel nenasněžil a protože nemáme takové možnosti jako pořadatelé OH v Soči, museli jsme zvolit disciplíny, které lze absolvovat i bez sněhu.O půl deváté se žáci v mrazivém a mlhavém ránu sešli ve sportovním areálu a po slavnostním nástupu za zvuku olympijské hymny byl zažehnut olympijský oheň. Po složení slavnostního slibu se mohli všichni pustit do soutěží, které učitelé pro žáky připravili. Žáci soutěžili v následujících disciplínách: biatlon, skok do dálky, krasoblusení, střelba na přesnost, kroket, vzduchovka, běh na lyžích a lední hokej. V duchu olympijské hesla „není důležité  zvítězit, ale zúčastnit se“ prožili žáci příjemné mrazivé dopoledne.Na závěr jsme uhasili olympijský oheň a pak už se všichni rychle vydali do teplých prostor naší školy na oběd. Nezbývá než si přát, aby tento projektový den vzbudil v žácích zájem o olympijské dění a o sportování vůbec.  V pátek dopoledne proběhne projektový den i na prvním stupni, tentokrát pouze v budově školy.

V pátek 14. 2. 2014 měli i žáci první stupně možnost společně prožít projektový den – Zimní olympijské hry. Paní učitelky pod vedením paní Mgr. Sedlářové si pro děti připravili velice zajímavé a zábavné sportovní dopoledne v tělocvičně naší školy. Děti tak měly možnost porovnat své síly v několika zajímavých disciplínách a na úplný závěr si vyrobily i sníh, když už venku žádný nebyl. Podobně jako na druhém stupni se žáci I. stupně během celého týdne věnovali tématu zimních olmypijských her v rámci vyučovacích hodin, vyráběli plakáty a seznamovali se s olympijskými myšlenkami.

Fotky najdete zde

 

Putování za historií regionu – 25. 10. 2013

V rámci projektového dne naši žáci vypracovali velice pěkné práce o historii našeho regionu.

Fotografie s pracemi našich žáků můžete zhlédnout zde: práce žáků

Videa z prezentací, které žáci vytvořili : videa – prezentace

IMG_1900

A co zajímavého žáci v rámci tohoto dne dělali?

I. stupeň 

Projektu se účastnily všechny třídy 1. stupně. Každá  třída měla na programu výlet či vycházku za historickými místy Dolan a přilehlého okolí s cílem dozvědět se o tomto místě co nejvíce informací. Prvňáčci zjišťovali zajímavosti o historii zoo na Svatém Kopečku a obdivovali nejrůznější živočichy z celého světa. 2.A a 2.B si prohlédla interiér  baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a poznala, k čemu sloužily kramářské boudy. Třetí třídy se vydaly prozkoumat tajemstvím a pověstmi opředenou zříceninu kartuziánského kláštera Kartouzku  a 4.a 5. třída  podnikla prohlídku kostela v Dolanech. Každá třída se již během týdne před  projektovým dnem snažila nashromáždit co nejvíce informací týkajících se daných míst, která měla v úmyslu navštívit a poznat. Následující týden žáci informace zpracovali do podoby nejrůznějších plakátů či výkresů.

II. stupeň

Na 2. stupni se každá třída snažila proniknout do historie i dalších obcí, v kterých žáci žijí. V rámci dne se uskutečnily také besedy na obecních úřadech nebo přímo ve škole. V Bělkovicích – Lašťanech žáky ochotně přijal p. starosta D. Berka, v Tovéři p.starosta J. Majer a na OÚ v Dolanech p. starosta Ing. R. Pečinka. V 8. třídě besedu vedla pí učitelka Mgr. L. Guňková a ve třídě 7.A se žákům věnoval pan J. Skarupský z Bělkovic – Lašťan. Pro nejstarší žáky byla připravena beseda s odborným pracovníkem Státního archivu města Olomouce p. dr. Kudelou. Žáci měli za úkol získat co nejvíce informací o minulosti, památkách dané obce, o životě významných občanů – rodáků, o lidových zvycích, jež se dodnes dochovávají, využít všech dostupných informačních zdrojů a vytvořit ve skupinách projektový list nebo počítačovou prezentaci. Vybrat nejlepší práce byl poměrně těžký úkol, a tak porota udělila celkem deset sladkých ocenění. Projektový den splnil svůj cíl – mnozí ze žáků si rozšířili vědomosti o místě svého bydliště a památky z jeho historie už pro ně nebudou jen nějaké nic neříkající kapličky či kříže u cesty, do povědomí se jim dostala jména jako Josef Bryks, Alois Štěpánek nebo František Šnajdr. V neposlední řadě si vyzkoušeli, jaké to je pracovat v týmu a prožít radost ze společného díla, které se podaří. Za zdar celé akce vděčíme také ochotě a vstřícnosti starostů obcí a dalším, kteří se do našeho školního projektového dne zapojili. 

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _