Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Třída 1. A si tento den připomněla hlavně v předmětu Člověk a jeho Svět. V rámci distanční výuky se děti celý týden věnovaly tomuto tématu ve všech předmětech. V matematice šetřily vodou procvičovaly barevné sčítání a odčítání. V českém jazyce četli s porozuměním a psali moc krásná přání naší Zemi. Pokoušely se třídit odpad a v hudební výchově si poslechly a zazpívaly píseň od Z. Svěráka a J. Uhlíře Chválím tě Země má (https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M). Nakonec si děti vyrobily slušivé čelenky z papíru s obrázkem Země. No nejsou ti naši prvňáčci šikovní? Mgr. J. Stenchláková

Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022. Celkem se zápisu zúčastnilo 37 dětí, z toho bylo do první třídy přijato celkem 32 dětí, u 5 dětí je v řešení odklad školní docházky. Seznam přijatých dětí je zveřejněn pod registračními čísly, která Vám byla zaslána e-mailem. Schůzka s rodiči přijatých žáků a dětmi proběhne dle aktuální situace v měsíci červnu, přesný termín bude upřesněn na konci měsíce května zde na webových stránkách školy. Rozdělení žáků do tříd bylo již avizováno na online škole na zkoušku a zveřejníme je rovněž na konci měsíce května zde na webových stránkách školy.

Seznam zápis 2021

Naše škola se od března 2021 zapojila do projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“, který se zaměřuje na naplňování Cílů udržitelného rozvoje, které si státy stanovily na půdě OSN ke splnění do roku 2030. Se žáky napříč druhým stupněm proto začínáme plánovat akce pro veřejnost, abychom i my svým dílem přispěli k naplňování těchto cílů, i když na lokální úrovni. Zájem nás velice mile překvapil a prvního online setkání se zúčastnilo přes 15 žáků od 6. do 8. třídy. Zazněla na něm celá řada úžasných nápadů. Moc se těšíme, co z dalších setkání vzejde a co se nám podaří zorganizovat. Velice rádi Vás poté na akce pozveme a uvítáme i Vaše zapojení 🙂 Mgr. G. Šťastná

 

Nejen ve výukových předmětech, ale i předmětech výchovných žáci během distanční výuky plní nejrůznější domácí úkoly. V hudební výchově se v současné době snažíme od úkolů vědomostního charakteru, kdy žáci využívali dostupných informačních zdrojů, vyhledávali informace o hudbě, českých i světových skladatelích, populárních hudebních skupinách a interpretech a následně vytvářeli referáty a prezentace, zadávat úkoly tvůrčí. Naším cílem je přispět k tomu, aby dlouhá distanční výuka nebyla pro žáky jednotvárná, ale zajímavější a motivační. Při plnění domácího úkolu vytvoř vlastní píseň mnozí v sobě objevili básnické a hudební nadání, smysl pro rytmus a hudební formu. Písňových textů vzniklo mnohem více než zhudebněných písní, ale ty s vlastním hudebním doprovodem opravdu stojí za to. Posuďte sami. Mgr. I. Pohlová

TEXT NA MOTIV PÍSNĚ Nezacházej slunce – Můj sen

Píseň Simči Ch. a Šimona M z VI. B:

Píseň Štěpána Š. z VI. B s názvem Bez Covidu: 

V měsíci březnu dostali žáci šestých tříd a 7. A méně obvyklý úkol. V rámci distanční výtvarné výchovy měli vytvořit ilustrativní fotografii k libovolnému textu, který si vyberou v čítance. Někteří žáci k úkolu přistoupili velmi kreativně a svoji fotografii zinscenovali, někteří nechali pracovat přírodu a jen zachytili vhodný okamžik. Jak se jim fotografická činnost podařila, můžete posoudit sami. Mgr. M. Gazdíková

Dále přikládáme i pěkné práce žáků z IX. třídy

 

Vážení rodiče, žáci, dle včerejšího rozhodnutí Vlády ČR, bude výuka v ZŠ a vzdělávání v MŠ od pondělí 12. dubna následovně:

Žáci I. stupně se vrátí do školy na tzv. střídavou výuku (jeden týden ve škole, jeden týdne distančně) a to následovně:
od 12. 4. (1. týden) – všechny třídy A z I. stupně (I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A), další týden se budou vzdělávat distančně
od 19. 4. (2. týden) – všechny třídy B z I. stupně (I. B, II. B, III. B, IV. B., V. B), první týden se vzdělávají distančně
Výuka na II. stupni pokračuje v distanční podobě.                                                                                                            Provoz v mateřských školách je prozatím umožněn pouze dětem s povinnou předškolní docházkou ve skupinkách max. po 15 dětech. Děti v mateřských školách nemusejí mít v době pobytu v MŠ ochranu nosu a úst. 

V MŠ i na ZŠ mohou docházet děti rodičů IZS – více podrobností v IS. 

Děti, žáci i zaměstnanci školy se budou dvakrát týdně testovat a to pomocí Ag testů (jejich dodání zajišťuje MŠMT). Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek a to ve třídě na začátku vyučování. Testy jsou neinvazivní, provádí se z kraje nosu. Dále budou platit hygienická pravidla – žáci musejí být po celý den v homogenních (neměnných) skupinkách, musejí mít ochranu nosu a úst – zdravotnická rouška nebo respirátor, omezeny jsou tělesná výchova a zpěv. Bude upravena i docházka na oběd – žáci mohou sedět max. ve dvou u velkého stolu (rozestup 2 metry)
Provoz ŠD bude probíhat v rámci tříd – I. , II. a III. třída, Provoz bude zachován v běžném rozmezí, s tím, že ráno i odpoledne musejí děti zůstat odděleny ve svých třídách. Pro žáky IX. tříd budou možné skupinové konzultace z ČJ a Matematiky ve skupinkách po šesti. 

Veškeré další podrobnosti k testování a organizaci výuky Vám budou zaslány během dnešního odpoledne přes IS, rodičům v MŠ na e-mail. 

Materiály, které připravilo MŠMT můžete shlédnout i zde: 

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21.pdf    testovani-letak-pro-zaky-6-4-21  testovani-letak-singclean

Odkazy na informace z MŠMT, z kterých provoz školy vychází: 

Informace pro rodiče – https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Informace pro žáky – https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Technické informace k používaným testům: 

Testy ze vzorků z kraje nosu a testů ze slin – Singclean Covid-19 Test_Kit

IFU-ANTIGEN

 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Distanční výuka

Zápis do MŠ

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _