Environmentální výchova

I v letošním školním roce se učitelé spolu se svými žáky pustili do řešení úkolů z projektu Recyklohraní. Od měsíce září na ně čekal první úkol s názvem Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra! Do řešení úkolu se pustili žáci II.A a V. A pod vedením svých třídních učitelů a vytvořili velice pěkné plakáty. Jeden z nich posloužil i jako upoutávka v obci Dolany v rámci svozu odpadů v měsíci říjnu. Jak se žákům dařilo tento úkol plnit, můžete nakonec posoudit i na přiložených fotografiích. 

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu 72 hodin, který je zaměřen na dobrovolnickou činnost a snahu vylepšit své okolí. Žáci se tak pustili nejen do úklidu okolních lesů Dolan a Bělkovic, ale vyráběli i pěkné budky či výzdobu z keramiky. Žáci z druhého stupně připravili zábavná dopoledne pro děti z mateřských škol – Dolany, Véska a Bělkovice – Lašťany. Pro děti si připravili celou řadu sportovních a poznávacích aktivit. Další podrobnosti k průběhu najdete zde v příloze: ohlasy – 72 hodin

všechny fotografie najdete zde

 

V rámci projektu Recyklohranní měli dnes žáci IV. – VIII. tříd možnost účastnit se vzdělávacího programu s názvem Recyklace hrou. Vyškolení lektoři se snažili s žáky najít odpověď na otázku: „Má recyklace smysl?“  Program trval jednu vyučovací hodiny, během které žáci pracovali ve skupinkách a vyzkoušeli si například, jak lze rozebrat skutečný počítač a proč elektrospotřebiče jako třeba mobilní telefon a jiné je nutné odevzdávat k recyklaci.

22. duben – Den Země je významným svátkem životního prostředí, který slaví miliony lidí. Na různých místech celého světa se konají pochody, soutěže, úklidové akce, besedy, koncerty, jarmarky … a to vše s cílem upozornit lidi na dopady ničení životního prostředí a přimět je chovat se k našemu životnímu prostředí zodpovědně. Během minulého týdne si žáci naší školy různými formami uvědomili tento významný den.
Žáci 7.C se svými vyučujícími přírodopisu a zeměpisu vydali do CHKO Litovelské Pomoraví. Exkurzi začali v objektu Sluňákova a využili krajinných prvků k různým aktivitám a seznámení se s podstatou této chráněné krajinné oblasti, kterou je meandrující tok řeky Moravy, periodické tůně a lužní les. Dále pokračovali naučnou stezkou a pozorovali zejména jarní květenu lužního lesa, také vyzkoušeli odchyt, pozorování a určování živočichů typických právě pro periodické tůně. Exkurzi přálo pěkné počasí a celá akce proběhla v milé atmosféře.
Mgr. E. Doleželová

1. A se vydala na procházku vnímat přírodu všemi smysly. Zaměřili jsme se na pozorování detailů, kterých si mnohdy ani nevšimneme. Pozorovali jsme oblohu, co se děje v trávě, poslouchali zvuky v okolí, povídali jsme si o tom, co vytvořila příroda a co vyrobil člověk, malovali přírodninami, a vše jsme si zaznamenávali na kartičky. Po návratu do třídy jsme si sdělovali dojmy a zážitky z jednotlivých aktivit.
Mgr. D. Krylová

Žáci 8.A třídy si během výchovy k občanství připomenuli jak je důležité chránit naši Zemi před odpadky a odpady, které mnohdy končí jinde než by měli. V další části hodiny žáci pracovali s materiály z programu Les ve škole, kde proběhla diskuze na téma Naše škola, Naše obec a les. Žáci vyjadřovali své názory jak se jim libí přírodní okolí naší školy a následně poskytovali návrhy k možnému zlepšení.
Mgr. J. Lindnerová

Třídy 6.A a 7.B se vydaly do areálu Sluňákova v Horce nad Moravou, kde na ně čekal velice zajímavý program s názvem Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí?. Žáci procházeli stanoviště, na kterých zážitkovou formou získávali nejen informace o Velikonočním ostrově, ale také na příkladu kolapsu civilizace na tomto ostrově pochopili složitou problematiku, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Navíc si žáci užili spoustu zábavy a načerpali nové nevšední zážitky.
Mgr. E. Doleželová

všechny fotografie najdete zde

Naše škola se v letošním roce opět přidala k dobrovolnické akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhá na různých místech celé ČR. Hlavním úklidovým dnem byla vyhlášena sobota 7.4., my jsme se s žáky přidali v pátek nebo následně v pondělí. Žákům a dětem, kteří se aktivně zapojili, patří velká pochvala. Jistě si uvědomují, že by nám všem bylo daleko lépe, kdyby prostředí kolem nás bylo čisté a hezké. Pomozte nám i Vy, udržet naše společné prostředí čisté.

Mgr. E. Doleželová

V rámci dne s třídním učitelem ve čtvrtek 1. února zrealizovala třída 8. A tematický den s názvem Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí? Příklad kolapsu civilizace na tomto ostrově pomohl žákům pochopit složitou problematiku, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Celý den byl poskládán z nejrůznějších aktivit – hledačky, práce s mapou, skupinová práce, čtení s porozuměním, fantazijní tvorba, prezentace zjištěných informací, naslouchání a hry. Přestože se žáci zabývali vážným tématem, myslím, že díky skvěle vymyšlenému programu autorky Mgr. Heleny Nováčkové, si den užili a byl jim obohacením v nejrůznějších oblastech.
Mgr. Eva Doleželová

Pár úryvků z reflexe žáků:
… tento projekt byl velice zajímavý a doufám, že si z něj něco odnesu … bylo to zajímavé a celkem zábavné, podle mě je Velikonoční ostrov hodně zajímavé téma, dříve jsem o něm vůbec nic nevěděl … dnešní program se mi líbil, docela zábavným způsobem jsem se dozvěděla spoustu věcí o Velikonočním ostrově a různé věci o tom, jak naši planetu ničí lidé … přednáška byla zajímavá, ale zároveň trochu smutná … na to že to byla školní aktivita, to bylo docela zábavné … přišlo mi to o Velikonočním ostrově velice zajímavé, jak se tam dostala civilizace a jak zanikla nebo třeba, kolik postavili těch obřích soch a jak byl ostrov po příchodu civilizace zničen … bylo to moc pěkné, díky! …

všechny fotografie najdete zde