K zápisu do prvních tříd dorazilo (a to i v náhradním termínu) celkem 56 dětí. Z toho přijato do prvního ročníku je 43 dětí. Seznam všech přijatých najdete zde v příloze. V případě zájmu si můžete Rozhodnutí o přijetí vyzvednout v ředitelně školy a to v týdnu od 25. 4. – 29. 4. 2019. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí za oznámená. Ostatní případy budou řešeny individuálně. V případě nejasností se obracejte na ředitele školy – tel: 607 592 284. Schůzka rodičů přijatých žáků do ZŠ se uskuteční 6. 6. 2019 od 16:00 ve školní jídelně v přízemí základní školy. 

Seznam přijatých 2019/2020

Ve středu 17. dubna využili pedagogové a žáci na II. stupni  dne bez elektřiny k realizaci projektového dne v okolí fotbalového areálu. Pro žáky si pedagogové připravili branný (orientační závod) s celou řadou zajímavých stanovišť s environmentální tématikou – TŘÍDĚNÍ ODPADU, ELEKTŘINA, NÁKUP BEZ OBALU, MATEMATIKA, HOSPODAŘENÍ S VODOU,atd… Žáci se pustili na trať po jednotlivých družstvech, který si sestavili, orientovali se pomocí nakreslené mapky a postupně plnili zajímavé úkoly na jednotlivých stanovištích. V cíli pak na všechny čekala malá sladká odměna. 

Ve středu 17. 4. jsme si vyzkoušeli, jak se dá žít bez v dnešní době nezbytné a potřebné elektrické energie. Důvodem byla odstávka elektrické energie tento den v Dolanech. My jsme naštěstí hodnotili pouze strávený kratší čas v prostorách školy. Větší část dne byly děti již doma. Náš program se skládal ze tří částí:
1. rozhovor o době, kdy elektrospotřebiče nebyly a lidé používali jiné nástroje (přípravou byl pracovní list)
2. tvorba miniprojektů s těmito rozdíly
3. pohyb jako jedna z přirozených činností člověka (sportovní aktivity v tělocvičně)
Děti tento den v „tmavé“ škole hodnotily velmi dobře, kdy na základě závěrečného dotazníku označily ve škále bodů 1 – 10 téměř všichni „desítku“ jako nejlepší možnost.

Mgr. I. Daduová

Pangea 2019

V měsíci únoru proběhlo v naší škole školní kolo již tradiční mezinárodní matematické soutěže Pangea (www.pangeasoutez.cz). Do soutěže se letos zapojilo celkem 29 žáků 6.-.9.tříd, a nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: Filip Šotola (6.B), Václav Maťátko (8.B), Tomáš Jurda (9.A) a Jan Malaska (7.A). Gratulujeme.

 

 

 

 

 

Pythagoriáda 2019

V pátek 5.dubna 2019 se vybraní žáci naší školy zapojili do již 42. ročníku Pythagoriády. Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže pro žáky pátých až osmých ročníků základních škol. Soutěžící řeší 15 logických úloh, na které mají k dispozici časový limit 60 minut čistého času. V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo 49 žáků naší školy a nejlepších výsledků dosáhli: Dan Válek (5.A), Magdaléna Dudková (5.B), Martin Rychtecký (5.B), Jakub Křižan (7.A) a Jakub Marchovský (7.A). Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Za předmětovou komisi matematiky Mgr. M. Medková

Dnes v odpoledních hodinách proběhl v naší škole zápis do 1. tříd. Budoucí školáci se mohli těšit na příjemné paní učitelky, které pro ně měly připravené zajímavé úkoly a hry. Děti si mohly užít zábavu i v pohádkové třídě, kterou si připravily dívky z VI. B a VIII. B pod vedením paní učitelky Mgr. B. Sedlářové. Na závěr byly pro děti nachystané i drobné odměny v podobě dárkových balíčků a záložek, které vyrobili žáci na II stupni a úplně nové placky s logem naší školy. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 24. dubna 2019 v místních mateřských školách na vchodu do základní školy a na webových stránkách školy. Věříme, že se všem u nás líbilo. S rodiči budoucích prvňáčků se sejdeme 6. června na společné schůzce a na naše nové žáky se budeme těšit při slavnostním zahájení školního roku 2019/2020 2. září. 

 

Dolanský spolek P.A.K.O., který se podílí na rozvoji čtenářské gramotnosti  našich dětí – realizuje čtenářský klub pro žáky z I. stupně na naší škole a každoročně s námi realizuje Noc s Andersenem, se zapojil do kampaně Otoč knihu. V rámci této kampaně může získat podporu Nadace Via na vybudování knihovniček v Dolanech a blízkém okolí a na pořádání kulturních akcí spojených se čtenářstvím (čtenářské besedy, čtení, akce pro děti na podporu čtenářství apod.). Podpořte i Vy fungování tohoto spolku – více na následujících odkazech:
Projekt:  https://www.darujme.cz/projekt/1201711

Fcb spolku: https://www.facebook.com/P.A.K.O.dolany.cz

Zároveň bych chtěl tímto poděkovat paní Mgr. L. Kuriálové za dlouhodobou spolupráci se školou při rozvoji čtenářské gramotnosti dětí. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)